CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

 • CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno- rachunkowym.
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych, zakupu sprzedaży.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT wraz z JPK.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego PIT 36.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

Księgi handlowe

W ramach prowadzenia ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno- rachunkowym.
 • Rozliczanie wyciągów bankowych, kasowych wystawianie potwierdzeń sald.
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT.
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT wraz z JPK.
 • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego CIT -8.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8.
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont.

Kadry i płace

W ramach świadczenia usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

 

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, kwitki do wypłaty oraz raport RMUA na życzenie pracownika.
 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych.
 • Rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów.
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego.
 • Naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS-u.
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników.
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B. Prowadzenie akt osobowych zgodnie wytycznymi Kodeksu pracy.
 • Kontrola i ewidencja wniosków urlopowych, badań lekarskich, szkoleń BHP.
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

W ramach prowadzenia rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

 

 • Kontrolę dokumentów pod względem formalno- rachunkowym.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów.
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28.